Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra I. etapa II. fáza

Dažďová a splašková kanalizácia, vodovod, komunikácie a chodníky, verejná zeleň.
Scroll to Top