Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra – I. etapa

Komunikácie a chodníky, vodovod, dažďová a splašková kanalizácia, verejné osvetlenie, rozvody NN, povrchové odvodnenie.